•   
  •   
  •   
  •   

بيمه آتش سوزي صنعتي
در اين بيمه نامه تمامي ريسک هاي صنعتي ، نظير کارخانه ها تحت پوشش قرار مي گيرند. دارايي ها و اموالي که در يک کارخانه مي توان بيمه نمود شامل ساختمانها، ماشين آلات، تاسيسات ، موجودي مواد اوليه و مواد ساخته شده، ابزارآلات و تجهيزات، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و غيره مي باشد.

موجودي در بيمه نامه هاي صنعتي به دو صورت ثابت و شناور تحت پوشش قرار مي گيرد.  

با توجه به ميزان موجودي انبارها و نوسانات آن در طول يک سال، بيمه گذار مي تواند در زمان صدور بيمه نامه آتش سوزي ، پوشش بيمه اي موجودي انبار خود را با سرمايه معيني خريداري نمايد که اين موجودي مي تواند شامل مواد اوليه، کالاي در جريان ساخت و کالاي توليد شده باشد. بيمه گذار مي بايست پس ازصدور بيمه نامه و  طي ماههاي آتي تغييرات ميزان موجودي را به شرکت بيمه گر بصورت ماهانه اعلام نمايد تا پوشش بيمه اي برابر با ميزان موجودي واقعي باشد. لازم به ذکر است حق بيمه اين نوع بيمه نامه ها بصورت کامل دريافت نمي گردد و حق بيمه قطعي در پايان بيمه نامه و با توجه به اظهارات ماهيانه بيمه گذار محاسبه و دريافت مي شود.

 

بازگشت به صفحه قبل