•   
  •   
  •   
  •   

بيمه هاي مسکوني
همانطور که از نامش پيداست اين بيمه نامه براي واحد هاي مسکوني صادر مي شود در اين بيمه بيمه گذار مي تواند ساختمان و اثاثيه خود و يا هر کدام را به تنهايي تحت پوشش خطرات اصلي و تبعي ( درصورت درخواست)  قرار دهد

 
بيمه هاي مسکوني به سه صورت قابل صدور مي باشند:

 
الف- منازل مسکوني مانند آپارتمان ها و خانه هاي ويلايي
ب - مجتمع هاي مسکوني :
چانچه تعداد واحد هاي مسکوني يک اپارتمان بيشتر از 15 واحد باشد مي تواند به صورت گروهي اين بيمه را صادر  و از تخفيف نيز استفاده نمود.
ج - طرح دفترچه اي بيمه آتش سوزي
اين طرح با هدف کاهش زمان صدور و تحويل فوري بيمه نامه بدون تشريفات اداري طراحي گرديده است. در اين طرح بيمه گذار مي تواند بدون تکميل فرم پيشنهاد ،  ارزش  ساختمان منزل و اثاثيه خود را انتخاب نموده و بيمه نامه خود را دريافت نمايد.

 
 
جهت جلوگيري از تضييع حقوق بيمه گذاران پيشنهاد مي شود تعهدات بيمه نامه با توجه به سرمايه واقعي محل مورد بيمه انتخاب گردد.

 
پوششهاي قابل ارائه در بيمه هاي دفترچه اي به شرح ذيل مي باشد:

 
طرح دفترچه اي شماره 1: آتش سوزي، صاعقه ، انفجار
طرح دفترچه اي شماره 2: آتش سوزي ، انفجار، صاعقه و سيل
طرح دفترچه اي شماره 3: آتش سوزي ، انفجار، صاعقه و زلزله
طرح دفترچه اي شماره 4: آتش سوزي، انفجار، صاعقه ، سيل و زلزله

 
 مثال : اگر ارزش ساختمان مسكوني شما 200.000.000 ريال و لوازم آن 60.000.000 ريال باشد حق بيمه ساليانه شما 72.000 ريال خواهد شد .