•   
  •   
  •   
  •   

بيمه آتش سوزي غير صنعتي
 اين بيمه نامه براي مکان هايي مثل فروشگاه ها،دفاتر تجاري و اداري،مطب پزشکان ، انبارها ، مراکز تفريحي ، ورزشي ، آموزشي و غيره  صادر مي شود. در صورتيکه مورد بيمه انبار باشد ، بدليل حجم مبادلات کالا همان شرايط اظهارنامه اي که در قسمت بيمه هاي صنعتي به آن اشاره شد جهت موجودي انبارها حاکم مي باشد تا صاحبان سرمايه بصورتي پوشش بيمه اي مورد نياز خود را دريافت نمايند که ضمن داشتن پوشش کامل ، حق بيمه را نيز متناسب با دارايي خود پرداخت نمايند.