•   
  •   
  •   
  •   

راهنماي دريافت خسارت اتومبيل
مدارک مورد نياز جهت دريافت خسارت ثالث 


1- ثالث مالي:
     1-1-مدارک مورد نياز جهت دريافت خسارت با گزارش مقامات انتظامي :


         1-1-1-اصل و کپي بيمه نامه شخص ثالث طرفين حادثه
         2-1-1-يک عددکوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
         3-1-1-اصل و کپي گواهينامه و کارت خودرو طرفين حادثه
         4-1-1-سند مالکيت خودرو زيانديده
         5-1-1- اصل کروکي


     در صورتيکه کروکي تنظيمي از نوع غيرسازشي باشد، مي بايست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجويي طرفين حادثه به همراه ساير گزارشهاي تکميلي از قبيل گزارش نيروي انتظامي، عندالزوم گزارش کارشناس رسمي دادگستري، و عندالزوم راي محاکم قضايي در مورد کروکي تنظيمي به شعب پرداخت خسارت ارائه گردد.


 

     2-1-دريافت خسارت بدون گزارش مقامات انتظامي :

     پرداخت خسارت بدون ارائه گزارش مقامات انتظامي، منوط به داشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر و با تعهدات کامل مالي و پيوسته در زمان حادثه، براي طرفين حادثه و دارا بودن گواهينامه مجاز توسط رانندگان مقصر و زيانديده مي باشد. همچنين حضور وسايل نقليه طرفين حادثه در محل شعبه خسارت جهت بازديد کارشناس اين شرکت و تاييد حادثه الزامي است مدارک مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از: 


         1-2-1اصل و کپي بيمه نامه شخص ثالث طرفين حادثه
         2-2-1يک عددکوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
         3-2-1اصل و کپي گواهينامه و کارت خودرو طرفين حادثه


2-حوادث منجر به جراحات بدني :
     1-2- مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده حوادث منجر به جراحات بدني عبارتند از:
        1-1-2- گزارش مقامات انتظامي
        2-1-2-اوراق باز جويي طرفين حادثه
        3-1-2-کروکي تنظيمي توسط افسر کاردان فني و نظريه کارشناس رسمي دادگستري
        4-1-2-کپي شناسنامه مصدومين
        5-1-2-مشخصات کامل مصدومين
        6-1-2-مدارک باليني و اصل صورتحساب بيمارستاني
        7-1-2-کليه نظرات پزشکي قانوني در مورد نوع صدمات
        8-1-2-راي نهايي دادگاه در صورت صدور


 

     2-2 حوادث منجر به فوت 


     مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده حوادث منجر به فوت عبارتند از:


        1-2-2 -گزارش مقامات انتظامي
        2-2-2 -اوراق بازجويي طرفين حادثه
        3-2-2 -کروکي تنظيمي توسط افسر کاردان فني و نظريه کارشناس رسمي دادگستري
        4-2-2 -کپي شناسنامه باطل شده متوفي
        5-2-2 -مشخصات کامل متوفي، برگه معاينه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن
        6-2-2 -گواهي حصر وراثت
        7-2-2 -قيم نامه در صورت داشتن صغير
        8-2-2-کپي شناسنامه تمام ورثه
        9-2-2 - راي نهايي دادگاه در صورت صدور. ( البته امکان دريافت خسارت بدون راي دادگاه و بصورت توافقي نيز امکان پذير مي باشد.)


 

   مدارک مورد نياز تشکيل پرونده خسارت بدنه 

 

 

·        اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

·        اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه.

·        اصل و كپي كارت و سند خودرو.

·        اصل كروكي.

·        بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

·        ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو. 

 

 در صورتيكه كروكي تنظيمي از نوع غير سازشي باشد، مي‌بايست علاوه بر مدارك فوق، برگ بازجويي طرفين حادثه به همراه ساير گزارشهاي تكميلي از قبيل گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس رسمي دادگستري، و عند الزوم راي محاكم قضايي در مورد كروكي تنظيمي به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

 

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت بدون گزارش مقامات انتظامي عبارتند از:

 در صورت بروز حادثه و ايراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بيمه، يا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بيمه‌گذار مي‌تواند بدون ارائه گزارش مقامات انتظامي جهت دريافت خسارت تنها براي يكبار در طول قرارداد و حداکثر تا سقف مجاز ، به شعب اين شركت مراجعه نمايد. 

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از:

·        اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

·        اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه.

·        اصل و كپي كارت و سند خودرو.

·        بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت 

 
 

 

2-وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

    در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنكه خودرو داراي پوشش سرقت در جاي لوازم باشد، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش نموده و جهت دريافت خسارت به يكي از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه نماييد.       

 

     مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از: 

·        گزارش مقامات انتظامي.

·        اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

·        اصل و كپي كارت و سند خودرو.

·        بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

·        ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو.

               

 
3-وقوع سرقت كلي خودرو

 بيمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت كلي خودرو، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداكثر 48 ساعت، جهت تشكيل پرونده به يكي از شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان مراجعه نماييد. 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده عبارتند از:

·        اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.

·        اصل و کپي کارت و سند خودرو

 

آدرس محل هاي پرداخت خسارت 


سامانه پراکندگي جغرافيايي مراکز پرداخت خسارت   

 

 

بازگشت به صفحه قبل