•   
  •   
  •   
  •   

 

دفتر مرکزي: ميدان آرژانتين - خيابان الوند- خيابان 35- خيابان سياوش - پلاک 8 

تلفن : 42963000     تلفن روابط عمومي: 88780703

نمابر: 88663421

پست الکترونيک :     info@ikisco.com 

 

 

 

 

ارسال انتقادات و پيشنهادات