•   
  •   
  •   
  •   

استعلام مسئوليت پزشکان

 

     

     

سقف تعهدات ساليانه بيمه گر در طول مدت اعتبار بيمه نامه جهت پزشکان

تا 100.000.000 ريال

نسبت به مازاد بر 100.000.000 ريال

حق بيمه گروه 1 شامل:جراحان متخصص زنان و زايمان،جراحان عمومي، بيهوشي،ارتوپدي

  10 در هزار

    5در هزار

حق بيمه گروه 2 شامل :جراحان متخصص قلب ،مغز و اعصاب،چشم،ترميمي و پلاستيک،ارولوژي

    8 در هزار

    4در هزار

حق بيمه گروه 3 شامل :جراحان متخصص فک وصورت،گوش وحلق وبيني،دندان ولثه،پوست، اطفال

    6 در هزار

    3در هزار

حق بيمه گروه 4 شامل: پزشکان متخصص غير جراح و جراحاني که به عللي عمل جراحي انجام نميدهند، دندانپزشکان،پزشکان عمومي ومتخصصين اندوسکوپي،راديولوژي،ميکروبيولوژي و داروسازي

    4 در هزار

    2در هزار

     

 

 

نرخ حق بيمه پيراپزشکان

  

 

 

سقف تعهدات ساليانه بيمه گر در طول مدت اعتبار بيمه نامه جهت پيرا پزشکان

تا 100.000.000 ريال

نسبت به مازاد بر 100.000.000 ريال

حق بيمه گروه 1 شامل:ماماها (شاغل در بيمارستان)، دندانپزشكان تجربي و بهداشت كاران دهان و دندان.

    2 در هزار

 1.5در هزار

حق بيمه گروه 2 شامل:كارشناسان ارشد بيهوشي و تكنسين هاي بيهوشي، كارشناسان فيزيوتراپي، پرستاران و بهياران شاغل در كليه بخش هاي CCU         و ICU     و دياليز، اورژانس.

  1.5 در هزار

1.25 در هزار

حق بيمه گروه 3 شامل:پرستاران و بهياران ساير بخش ها، تكنسين هاي اتاق عمل، پرستاران و بهياران اتاق عمل.

1 در هزار

0.75 در هزار

حق بيمه گروه 4 شامل:تكنسين هاي راديولوژي، سي تي اسكن و MRI و كارشناسان و تكنسين هاي آزمايشگاه، داروخانه و تكنسين هاي نوارنگاري و CSR و كمك بهياران.

0.75 در هزار

0.5 در هزار

 

 

در صورت عقد تفاهم نامه تخفيفات گروهي به شرح ذيل قابل اعمال خواهد بود:

 

·        گروه هاي متشکل از 15 الي 50 نفر 5 درصد حق بيمه پايه      

·        گروه هاي متشکل از 51 الي 100 نفر 10 درصد حق بيمه پايه  

·        گروه هاي متشکل از 101 الي 200 نفر 15 درصد حق بيمه پايه         

·        گروه هاي متشکل از 201 الي 400 نفر 20 درصد حق بيمه پايه

·        گروه هاي متشکل از 400 نفربه بالا 25 درصد حق بيمه پايه     

 

 

 

         

تخفيفات عدم خسارت: 

·        تخفيف عدم خسارت براي سال اول تمديد بيمه نامه 5% حق بيمه پايه        

·        تخفيف عدم خسارت براي سال دوم تمديد بيمه نامه 10% حق بيمه پايه      

·        تخفيف عدم خسارت براي سال سوم تمديد بيمه نامه 15% حق بيمه پايه    

·        تخفيف عدم خسارت براي سال چهارم به بعد تمديد 20% حق بيمه پايه       

 

 

 

 بازگشت به صفحه قبل