•   
  •   
  •   
  •   

بيمه مهندسي

 

بيمه هاي مهندسي بيمه هايي هستند که با هدف تحت پوشش قرار دادن ريسک ها و خطرات ناشي از پروژه هاي عمراني و صنعتي در دوره هاي احداث و بهره برداري تدوين شده است.

بيمه هاي دوره هاي احداث پروژه هاي عمراني و زير بنائي را در حين اجرا،و بيمه هاي زمان بهره برداري خطرات و ريسک هاي پروژه هاي تکميل شده را پس از بهره برداري تحت پوشش قرار مي دهند.


 


 

1-بيمه تمام خطر نصب


 

اين بيمه نامه نيز براي پروژه هاي عمراني و زير بنايي در حال احداث صادر مي شود و در حقيقت براي نصب دستگاه ها مي باشد به عنوان مثال نصب يک دستگاه چيلر در موتور خانه تا پروژه احداث نيروگاه هاي آبي،گازي،بخار،بادي و اتمي احداث خط لوله جهت انتقال آب،گاز،نفت،خطوط انتقال نيرو،کارخانجات پترو شيمي،پروژه ها انرژي در ساحل و فرا ساحل و احداث هر نوع کارخانه و غيره جزء موارد بيمه تمام خطر نصب مي باشند اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيکي غير قابل پيش بيني ناشي از حادثه و بطور کلي کليه حوادثي که بشر در ايجاد آن ها دخالتي ندارد و همچنين حوادث ناشي از اجراي کار مانند آتش سوزي،انفجار از هر نوع ،افتادن اشيائ هنگام جابجايي،خطا در نصب،سهل انگاري پيمانکاران،دزدي با شکست حرز و .... مي باشد.


 

2-بيمه تمام خطر پيمانکاران


 

اين بيمه نامه کليه خطراتي که بيمه گذار را تهديد مي کند در پيمان جزء ريسک هاي وي و کارفرما مي باشد تحت پوشش قرار مي دهد و بدين جهت از ديدگاه بيمه گذارتمام خطر ناميده مي شود اين بيمه نامه براي پروژه ها عمراني و زير بنايي نظير ساختمان سازي،راه،راه آهن،پل وسد که در حوزه فعاليت مهندسين راه و ساختمان مي باشد صادر مي شود.خطرات تحت پوشش در اين بيمه نامه شامل کليه خطرات به جز آن هايي است که صراحتا در بيمه نامه استثناء شده اند اين خطرات عبارتند از :سيل،زلزله،صاعقه،طوفان سونامي ،آتشفشان و به طور کلي کليه خطراتي که بشر در ايجاد آن ها دخالتي ندارد به اضافه حوادث ناشي از اجراي کار مانند آتش سوزي،انفجار فيزيکي و شيميايي، افتادن اشيا هنگام جابجايي،سرقت با شکستن خرد وسهل انگاري پيمانکار در اجراي پروژه از جمله خطراتي هستند که پوشش داده مي شوند.


 

3)بيمه تمام خطر ماشين آلات پيمانکاري


 

اين بيمه نامه ابزار کار پيمانکاران مجري پروژه هاي عمراني و زير بنايي و يا بطور کلي خسارت فيزيکي وارد به دستگاه هايي مانند لودر،بولدوزر،سايد بوم،جرثقيل،دستگاه جوش،پمپ،کمپرسور و مانند اين ها را به صورت تمام خطر بيمه مي کند.


 

4)بيمه تمام خطر شکست ماشين آلات


 

کارخانجات و بطور کلي هر دستگاهي که در مجموعه تاسيسات کار مي کند ممکن است در اثر عواملي مانند خطاي انسان در هنگام بهره برداري و ياعامل خارجي آسيب ببيندو نيازمند تعمير و يا تعويض گردد.هزينه اين موارد به اضافه مواد اوليه که در اثر شکست ماشين از بين رفته و همچنين کارهاي ساختماني و مواد اوليه که آسيب ديده است از حمل بيمه نامه قابل جبران مي باشند در بيم هشکست ماشين آلات که يک بيمه نامه تمام خطر مط باشد خسارات فيزيکي و غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه که در طول مدت بيمه اتفاق افتاده باشند پرداخت مي شوند. اين خسارات شامل نقايص مربوط به ريخته گري و مواد،طراحي غلط،عيوب و نقايص مرتبط به ساخت يا نصب، اجراي نادرست کار،فقدان مهارت،بي دقتي، کم شدن آب در ديگهاي بخار،انفجار فيزيکي از هم گسستگي به سبب گريز از مرکز،نوسان برق،طوفان يا هر علت ديگري که به طور مشخص مستثني نشده باشد به نحوي که مستلزم تعمير يا تعويض آن باشد بيمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير و تعويض مورد آسيب ديده، خسارات را حداکثر تا ميزاني که براي آن در جدول مشخصات براي يک سال بيمه اي پيش بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مذبور جبران خواهد کرد.(اين بيمه نامه در مورد اقلام بيمه شده در صورتي کاربرد خواهد داشت که آزمايش در زمان کارکرد يا توقف دستگاه يا در زمان پياده کردن دستگاه يا در حين انتقال در محل تاسيسات يا نصب مجدد با موفقيت انجام شده باشد.

بيمه عدم النفع ناشي از شکست ماشين آلات:

اين بيمه عدم النفع ناشي از شکست ماشين الات و ضرر وزيان مالي ناشي از عدم توليد را براي خطراتي که در بيمه شکست ماشين آلات قابل بيمه شدن مي باشد جبران مي نمايد.بنابراين هر چند بيمه شکست ماشين آلات پيش نياز بيمه عدم النفع نمي باشد ولي قاعدتا اخذ بيمه شکست ماشين الات قبل از بيمه عدم النفع منطقي تر مي باشد.


 

5)بيمه فساد کالا در سرد خانه ها:


 

سردخانه که يک کارخانه و در مقياس بزرگتر شبيه يک فريزر مي باشد و به عبارت ديگر سيکل تبريد که در  کل سردخانه وجود دارد عينا شبيه يک دستگاه فريزر مي باشد در سردخانه ها ميوه جات ،مواد پروتئيني و يا شيميايي انبار مي شوند.بالا يا پايين رفتن درجه حرارت ممکن موجب فساد مواد داخل سردخانه شود.بيمه فساد کالا در سرد خانه تنها بيمه مهندسي است که پيش نياز دارد و مي بايست بيمه شکست ماشين آلات براي سردخانه صادر شود.


 

6)بيمه تمام خطر تجهيزات الکترونيکي


 

رايانه،تجهيزات مهندسي،پزشکي و فيلمبرداري که از نظر وزن و حجم ممکن است در مقايسه با تجهيزات يک کارخانه بسيار کوچکتر باشد ولي اکثرا داراي ارزش بالايي مي باشند در برابر خطراتي نظير زلزله،سيل،افتادن در هنگام جابجايي،خطاي انساني در استفاده از آن ها به ويژه در مناطقي که داراي رعد و برق زياد هستند مدارهاي الکترونيکي به علت نبودن برق گير آسيب مي بينند.بنابر اين تجهيزات الکترونيکي مخصوص آن ها طراحي شده که يک بيمه نامه تمام خطر و در سه بخش مي باشند بخش اول خسارت فيزيکي وارد به دستگاه يا سخت افزاررابيمه مي کند بخش دوم نرم افزار و بخش سوم هزينه هاي جانبي مانند کرايه يک دستگاه به جاي مورد آسيب ديده را تحت پوشش قرار مي دهد.


 

7)بيمه عيوب پنهان و اساسي ساختمان


 

اين بيمه نامه از تاريخ صدور گواهي پايان کار کلي ساختمان آغاز مي شود و ده سال پس از آن خاتمه مي يابد.اين بيمه نامه مالکان و يا ذينفعان ساختمان ها را در برابر خطرات و ريسک ها عيوب پنهان و اساسي ساختمان هايشان حمايت مي کند.منظور از عيوب اساسي و پنهان هر  گونه نقص در سازه هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي نادرست،ساخت معيوب،به کارگيري مواد و مصالح معيوب است که در طي مدت اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام شود و در زمان صدور گواهي پايان کار و گواهي تاييد بازرس فني آشکار نشده باشد.اين بيمه نامه هزينه هاي ناشي از ويراني کل يا خسارت وارده به ساختمان،هزينه هايي که به منظور جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت صورت مي گيرد و هزينه هاي لازم براي پاکسازي محل و برداشت ضايعات را در بر مي گيرد.


 

8)بيمه سازه هاي تکميل شده:


 

اين بيمه نامه  بيمه خطرات معين بوده و براي سازه هايي مانند پل ، راه، ساختمان ،اسکله و ... که در حال بهره برداري مي باشند و در برابر خطراتي مانند سيل ، زلزله، نشست زمين،تصادم،عمليات خرابکاري وآتش سوزي آسيب پذير مي باشند صادر مي شود.

 

9)بيمه بدنه هواپيما


 

بيمه هاي متنوعي در ارتباط با هواپيما،سرنشينان ،بار و اشخاص ثالث وجود دارد که اهم آن عبارتند از:

-بيمه بدنه هواپيما شامل آسيب ديدگي هواپيما در اثر وقوع خطرات مشمول بيمه شامل امداد و نجات و...

-بيمه فرانشيز بدنه هواپيما:اين بيمه نامه فرانشيز بالاي بيمه نامه بدنه را کاهش مي دهد.

_بيمه جنگ:اين بيمه نامه خسارات ناشي از جنگ را که از استثنائات بيمه نامه بدنه است در برمي گيرد.

_بيمه مسئوليت متصدي حمل ونقل هوايي که اين دربرگيرنده مسئوليت در قبال مسافر و بار و اشخاص ثالث مي باشد.

-بيمه حوادث سرنشين که دربرگيرنده صدمات بدني ناشي از حادثه وارد به مسافرين و يا خدمه پروازي مي باشد.

-بيمه از دست دادن گواهينامه پرواز که تامين کننده خسارات مالي وارد به خلبانان و مهندسين پرواز در صورت از دست دادن گواهينامه پروازي بطور دائم يا موقت مي باشد.


 

10)بيمه بدنه و ماشين آلات کشتي


 

در اين نوع بيمه فقط بدنه کشتي و يا بدنه به همراه تجهيزات و ماشين آلات آن بيمه مي شود در بيمه کشتي بيمه گر با توجه به گواهي هاي صادره توسط موسسه  رده بندي ذيصلاح و اعتبار آن با کلوز مورد تقاضا،سن،پرچم، نوع کشتي، حمل تردد، ظرفيت، ابعاد نيروي محرکه، تجربه و سابقه مالکيت و يا اداره امور کشتي اعلام نرخ مي نمايد.در اين بيمه علاوه بر خسارت هاي وارده به بدنه کشتي، سه چهارم مسئوليت دارنده کشتي در ارتباط با تصادم با کشتي ديگر نيز بيمه مي گردد.

 

بازگشت به صفحه قبل