•   
  •   
  •   
  •   

بيمه آتش سوزي

قرارداد بيمه آتش سوزي توافقي است بين بيمه گذار از يک سو و بيمه گر از سوي ديگر که به صورت بيمه نامه متجلي مي شود بدين قرار که بيمه گر در مقابل دريافت وجهي که حق بيمه ناميده مي شود متعهد مي گردد که زيان هاي مالي بيمه گذار را براي اموال بخصوصي که مشخص گرديده و اموال بيمه شده ناميده مي شود،در مدت معين بر اثر خطر آتش سوزي يا خطر هاي ديگر که بيمه شده اند جبران کند.

موضوع بيمه آتش سوزي تامين خسارت و جبران زيانهاي مالي و مادي است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزي به اموال و دارائي هاي منقول و غير منقول بيمه گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي شود. بنابراين در اين بيمه خسارتهاي مالي مورد تامين قرار مي گيرد نه خسارتهاي جاني و بدني. همچنين با توجه به اينکه بيمه آتش سوزي يکي از رشته هاي شاخه بيمه اموال است، اصل غرامت، قاعده جانشيني ، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه اي و قاعده نسبي سرمايه و حق بيمه بر آن حاکم است.
بيمه هاي آتش سوزي به سه دسته مسکوني ، غير صنعتي و صنعتي تقسيم مي شوند.

 
خطرات مورد تعهد در بيمه هاي آتش سوزي :

 
خطرات قابل ارائه در بيمه هاي آتش سوزي به دو دسته تقسيم مي شوند:

 
1-خطرات اصلي: به خطرات اتش سوزي،انفجاروصاعقه در بيمه نامه هاي آتش سوزي خطرات اصلي گفته مي شود. چنانچه اين خطرات به تنهايي مورد درخواست بيمه گذار باشند بدون پيش شرطي به وي اعطا خواهد شد و براي اخذ ساير پوششهاي بيمه اي الزاما بايد اين خطرات توسط بيمه گذار خريداري شود.

 
2-خطرات تبعي يا خطرات اضافي:خطراتي هستند که تنها در صورت خريداري خطرات اصلي توسط مشتري براي وي قابل پوشش دهي مي شود و به تنهايي قابل بيمه شدن نيستند.اين خطرات عبارتند از زلزله،سيل،طوفان،ضايعات ناشي از برف و باران،ترکيدگي لوله آب،سقوط هواپيما در 5 کيلومتري فرودگاه،آشوب و بلوا و اعتصاب و قيام،برخورد جسم خارجي، هزينه پاکسازي،شکست شيشه،ظروف تحت فشار صنعتي،سرقت با شکست حرز

انواع بيمه هاي آتش سوزي عبارتند از: