•   
  •   
  •   
  •   

فرانشيز و تخفيفات
فرانشيز :
 
حداقل فرانشيز در كليه موارد بابت سهم بيمه گر اول معادل 30 درصد هزينه هاي درمان مورد تعهد است ولي اگر از مزاياي بيمه گر اول استفاده شده باشد فرانشيزي فوق قابليت تعديل دارد . و براي گروههاي كمتر از 1000 نفر هم 10 درصد فرانشيز.
 

تخفيفات :  

با توجه به تعداد بيمه شدگان تخفيفات زير اعمال مي گردد:

 

1- از 4001 نفر الي 20000 نفر 5 درصد تخفيف

2- از 20001 نفر  الي 000/100 نفر  10 درصد تخفيف

3- از100001 نفر  الي 000/500 نفر 15 درصد تخفيف

4- از  5000001 نفر به بالا  20 درصد  تخفيف