•   
  •   
  •   
  •   

بيمه هاي باربري
بيمه حمل ونقل کالا پوششي است که بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه متناسب با پوشش بيمه اي ازبيمه گذار،تعهد مي کند که چنانچه کالاي مورد بيمه در جريان حمل و جابجايي از مبدا به مقصد مندرج در بيمه نامه و به علت وقوع يکي از خطرات مندرج در بيمه نامه تلف و يا دچار خسارت گرديد، زيان وارد به کالا را جبران کرده و هزينه ها را هم بپردازد.

 حمل و نقل و جابجايي کالا ممکن است توسط وسايل حمل ونقل مختلف مانند کشتي،هواپيما،کاميون و قطار انجام پذيرد به همين دليل برخي بيمه هاي حمل ونقل کالا را به 3 بخش بيمه حمل ونقل زميني، بيمه حمل ونقل دريايي، بيمه حمل ونقل هوايي تقسيم مي نمايند.


 

بطور کلي انواع بيمه نامه هاي باربري متداول عبارتند از:وارداتي،صادراتي،ترانزيت وداخلي.


1-بيمه نامه هاي باربري وارداتي:کالا هايي که بنا به مصالح مملکتي و نياز هاي اقتصادي کشور از خارج وارد کشور مي گردند تحت عنوان بيمه نامه هاي وارداتي تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند(مبدا خارج از ايران و مقصد ايران مي باشد).


 

2- بيمه نامه هاي صادراتي: کالاهايي که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهاني به خارج از کشور ارسال مي گردد.تحت عنوان بيمه نامه هاي صادراتي تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند(مبدا ايران و مقصد خارج از ايران مي باشد).

  

3- بيمه ترانزيت: کالاهايي که کشور ايران تنها به عنوان مسير عبور آن ها تلقي مي گردد و مبدا و مقصد حمل آنها در خارج از کشور ما ايران قرار دارد تحت عنوان بيمه نامه هاي ترانزيت بيمه مي گردند.


جدول خطرات مورد تعهد در بيمه هاي باربري 

پوشش هاي قابل ارائه در بيمه هاي باربري وارداتي،صادراتي و ترانزيت بر اساس شرايط بين المللي بيمه گران کالا به کلوزهاي A،B،C و total loss تقسيم مي گردد که براي سهولت در مقايسه کلوزها در جدول ذيل به اختصار نام برده شده اند.

 

خطرات تحت پوشش 

A

B

C

آتشسوزي و انفجار 

*

*

*

به گل شدن نشستن و زمين گيرشدن،برخورد باکف دريا،غرق شدن کشتي يا شناور 

*

*

*

واژگون شدن يا از راه يا خط خارج شدن وسيله حمل زميني 

*

*

*

تصادم يا برخورد کشتي، شناوريا هر وسيله حمل دير با هر جسم خارجي به غير از آب 

*

*

*

تخليه کالا در بندر اضطراري  

*

*

*

فدا کردن کالا در جريان خسارت عمومي 

*

*

*

به دريا انداختن کالا جهت سبک سازي کشتي  

*

*

*

زلزله ، آتشفشان يا صاعقه

*

*

 

به دريا افتادن کالا از روي عرشه کشتي

*

*

 

ورودآب دريا، درياچه ،يا رودخانه به کشتي شناور،محفظه کالا، کانتينر،ليفت وان يا محل انبار

*

*

 

تلف شدن کلي هربسته در کشتي ياشناور و يا تلف کلي هر بسته بعلت افتادن به هنگام بارگيري و يا تخليه يا شناور

*

*

 

دزدي ، دله دزدي

*

*

 

قلاب زدگي ، آبديديگي ، روغن زدگي، شکست و ريزش و خسارت ناشي از کالاهاي مجاور

*

*

 

دزدي دريايي

*

 

 

طوفان

*

 

 

آسيب يا تخريب عمدي با سو، نيت از طرف هر کس

*

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 از بين رفتن تمامي کالا  (TOTAL LOSS)

بر اساس شرايط اين پوشش،با بيمه گر زماني اقدام به جبران خسارت بيمه گذار مي کند که تمامي کالا در يک مرحله و در نتيجه آتش سوزي از بين رفته باشد.

پوشش عدم تحويل کالا:اين پوشش که معمولابه همراه کلوزC   ارائه مي گردد،.به وضعيتي گفته مي شود که کالاي مورد بيمه يا يک بسته از آن در جريان حمل و به دليل نا معلومي مفقود شده باشد و بيمه گذار از دريافت کالاي خود محروم شود. به  همين دليل چنانچه علت عدم تحويل کالا مشخص باشد مثلا کالا غرق شده و يا به سرقت رفته باشد اين خسارت به عنوان عدم تحويل تلقي نمي شود و بيمه گذار مي تواند خسارت وارد را تحت عنوان خطري که واقع شده ومعين و مشخص هم هست مطالبه کند.

ضمنا خطر جنگ  (WAR)   و اعتصاب و شورش (SRCC) پس از بررسي شرايط با حق بيمه اضافي قابل ارائه مي باشد.

4-بيمه نامه هاي داخلي: کالاهايي که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل کشور از شهري به شهر ديگر  ارسال مي گردند تحت عنوان بيمه نامه هاي داخلي تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.

خطرات اصلي قابل ارائه در بيمه هاي حمل و نقل داخلي عبارتند از:  آتش سوزي و حادثه وسيله نقليه شامل تصادف،تصادم،واژگون شدن و سقوط وسيله نقليه وخطرات اضافي عبارتند از: سرقت (کل محموله به همراه وسيله حمل) ، تخليه و بارگيري،پرت شدن کالا از روي وسيله حمل

 

بازگشت به صفحه قبل