•   
  •   
  •   
  •   

راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي باربري
 

اسناد ومدارک اوليه جهت بررسي و پرداخت خسارت


1-اعلام خسارت به موقع بيمه گذار


2-اصل سياهه(فاکتور)کالا


3- اصل بارنامه


4-گزارش مقامات انتظامي محل وقوع(در مورد خسارت ناشي از حادثه)


5-صورت مجلس گمرکي و بندري


6-جواز سبز گمرگي


7-گواهي مبدا


8-قبض انبار


9-صورت وضعيت کالا در موقع تحويل گرفتن و در صورت وضعيت ميزان توزين کالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه نامه


10-مکاتبات متبادله بيمه گذار و يا نمايندگان وي با متصديان حمل و نقل و اشخاص ديگر به صورت ذيل:
     الف)براي هر بسته اي که مفقود شده بلافاصله از متصديان حمل و نقل و يا مقامات بند يا متصرفان ديگر کالا به صورت کتبي درخواست خسارت نمايند.
     ب)در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن مورد بيمه از متصديان حمل و نقل و يا ساير متصرفان کالا را به صورت کتبي تقاضاي بازديد نموده و نسبت به خساراتي که در هنگام بازديد مشخص مي گردد گواهي مربوط را که به امضاي آن ها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
     ج)در مواردي که از سالم بودن کامل کالا مطمئن نباشند به هيچ وجه نبايد رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل و نقل بدهند در چنين مواردي بايد حق خود را براي مطالبه خسارت با قيد در ورقه بارنامه يا رسيدي که به متصديان حمل و نقل مي دهند محفوظ دارند.
     د)هرگاه در موقع تحويل زيان يا آسيبي مشهود نباشد بيمه گذار يا نمايندگان وي بايستي حداکثر ظرف 3 روز از تحويل کالا و اطلاع از خسارت،مراتب را به صورت کتبي با پست سفارشي يا نمابريا تلفنگرام يا اظهارنامه به متصديان حمل ونقل اعلام نمايد.
     ه)در مواردي که تمام يا قسمتي از کالا از طرف موسسه حمل و نقل به بيمه گذار و يا نمايندگان او تحويل نشود نامبردگان موظفند که پس از تنظيم صورت جلسه کسر تخليه،گواهي کتبي عدم تحويل را از موسسه مزبور بخواهند.در صورتي که گواهي عدم تحويل در موعدهاي مقرر در زير صادر نشود بيمه گذار بايستي حداکثر ظرف مدت يک هفته درخواست خسارت را به موجب اقدام قانوني از موسسه حمل و نقل بنمايد و مراتب را به بيمه گر اطلاع دهد.
        ه-1 در صورت حمل با کشتي حداکثر 7 ماه پس از تخليه کالا از کشتي
        ه_2در صورت حمل با کاميون و قطار حداکثر 7 ماه پس از ورود وسيله ي حمل به مرز
        ه_3در صورت حمل با هواپيما حداکثر 3 ماه پس از تخليه کالا از هواپيما
     ي)بيمه گذار يا نمايندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب اين بيمه نامه بيمه گر تعهد جبران آن را دارد چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن کالا از آن ها چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود قبل از تحويل گرفتن از انبار مراتب را به بيمه گر يا موسسات مجازي که توسط بيمه مرکزي ايران معرفي شده اند اعلام نموده و درخواست بازديد از کالا را بنمايد.


11-در صورت عدم تحويل کالا علاوه بر اسناد و مدارک فوق،برگ رسمي گواهي عدم تحويل صادره از طرف موسسه حمل و نقل نيز بايستي با توجه به مقررات مندرج در بند ه از موارد فوق را به بيمه گر تسليم گردد.


12 -گزارش بازديد خسارت که بايستي توسط بيمه گر يا يکي از موسسات مجازي که توسط بيمه مرکزي ايران معرفي گرديده اند تهيه شده باشد.


     ساير مدارک با توجه به نوع خسارت تعيين مي گردد.

 
 

بازگشت به صفحه قبل