•   
  •   
  •   
  •   


» نخستين شرکت بيمة ايراني در چه سالي و چگونه تاسيس شد؟

» طبق قانون بيمه، شرکت بيمه به چه نحو خسارت پرداخت ميکند؟

» مشابه بودن خطرهاي بيمه شده از نظر فني به چه مفهوم است؟

» طبق قانون بيمه، آيا بيمه گذار ميتواند اموال خود را همزمان براي يک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بيمه به قيمت روز بيمه کند؟

» پيشنهاد بيمه را چه کسي بايد تکميل و در اين خصوص چه کسي ميتواند نقش مهمي ايفا کند؟

» متقاضي بيمه، پيشنهاد بيمه را تکميل و به بيمه گر تسليم ميکند. آيا از اين لحظه، وي ميتواند ادعا کند که پوشش بيمهاي دارد و در صورت تحقق خطر، از بيمهگر بخواهد که ايفاي تعهد کند؟‏

» در صورتي که بيمه گر نخواهد پيشنهاد مشتري را قبول يا بيمهنامه را تجديد کند آيا موظف است که موضوع را به اطلاع متقاضي يا بيمه گذار برساند؟

» براي اشياي گرانبها مانند جواهرات و کارهاي هنري مثل تابلوي نقاشي و نظاير اينها چه نوع بيمه نامهاي صادر ميشود؟

» عقد بيمه چه نوع عقدي است؟

» طبق قانون بيمه در ايران، اعتبار قرار بيمه مشروط به تحقق چه امري است؟‏