•   
  •   
  •   
  •   

انواع ريسكها در بيمه حوادث
الف - فوت بيمه شده :‌

 در صورتي كه بيمه شده بر اثر وقوع يكي از خطرهاي مشمول بيمه فوت كند بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه مقطوع پيش بيني شده در بيمه نامه است .  

 

ب - نقص عضو و از كار افتادگي دايم كلي : (‌صد در صد سرمايه بيمه پرداخت مي شود )‌

در مواردي كه بر اثر حادثه عضوي از اعضاي بدن بيمه شده قطع شود و يا قادر به انجام دادن وظايف طبيعي خود نباشد  نقص عضو يا از كارافتادگي دايم به شمار مي رود . ولي اظهار نظر پزشك كارشناس و تعيين درجه نقص عضو و از كار افتادگي دايم ضروري است از كارافتادگي دايم شامل مواردي است كه در شرايط عمومي  بيمه نامه حوادث آمده است .

 

پ - از كارافتادگي دائم جزئي : موارد آن در آيين نامه شماره 23 ذكر شد ( درصدي از سرمايه )

ت - جبران هزينه هاي پزشكي :

اين ريسك تبعي بطور معمول ضمن بيمه نامه حوادث تا ميزان معيني مورد تعهد بيمه گر قرار مي گيرد . تأمين و تعهد بيمه گر در برگيرنده جبران هزينه هاي پزشكي و جراحي و دارويي و بستري شدن در بيمارستان تا مبلغ بيمه شده است . بنابر اين در صورتي كه مبلغ مورد تعهد بيمه گر مثلاً پانصد هزار ريال باشد و هزينه هاي درماني ناشي از صدمه بدني سي صد هزار ريال باشد ،‌بيمه گر مبلغ سي صد هزار ريال را مي پردازد .