•   
  •   
  •   
  •   

بيمه حوادث راننده
اين پوشش بيمه جزو بيمه هاي اختياري مي باشد و مزيت آن اينست که بخشي از خسارتهاي بدني اعم از فوت ، نقص عضو و بيمارستاني راننده وسيله نقليه مقصر حادثه که شخص ثالث محسوب نمي گردد را جبران مي نمايد. بر اساس قانون جديد بيمه ثالث مصوب سال 1387 تبصره 6 از ماده يک شخص ثالث را اينگونه تعريف مي نمايد :  

هر شخصي که به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه .

بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ( شخص ثالث ) معمولا" با بيمه حوادث راننده صادر مي گردد و علت آن هم پوشش بيمه اي براي کليه اشخاص اعم از ثالث و راننده مي باشد .  در صورتي که بيمه گذاردرخواست تهيه اين پوشش را نداشته باشد امکان صدور بيمه شخص ثالث با اخذ درخواست کتبي وي امکان پذير مي باشد .

توضيح آنکه خسارت راننده در صورتي قابل پرداخت است که راننده طبق ضوابط راهنمايي و رانندگي داراي گواهينامه مجاز رانندگي با وسيله نقليه مذکور در بيمه نامه بوده و در حين وقوع حادثه در شرايط عادي باشد.