•   
  •   
  •   
  •   

دريافت خسارت حوادث انفرادي ‏


بيمه گذار محترم
با تشکر از انتخاب بيمه پارسيان به عنوان بيمه‌گر خود، خواهشمند است در صورت بروز حادثه و يا خسارت مدارک ذيل را با توجه به نوع خسارت وارده جهت تسريع در تشکيل پرونده و پرداخت خسارت به اين شرکت ارسال فرماييد.


در صورت فوت بيمه شده:


1-    اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
2-    جواز دفن (کپي برابر اصل)
3-    گواهي فوت (کپي برابر اصل)
4-    خلاصه  رونوشت وفات (کپي برابر اصل)
5-    شناسنامه باطل شده متوفي تمامي صفحات  (کپي برابر اصل)
6-    در صورت فوت ناشي از بيماري در بيمه عمر علت فوت و مدارک پزشکي
7-    در صورت فوت ناشي از حادثه:
الف- گزارش مقامات انتظامي
ب- گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله (حادثه رانندگي)
8- در صورتيکه ذينفع قرارداد وراث قانوني باشد ارسال برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوکپي شناسنامه وراث

در صورت بروز نقص عضو ناشي از حادثه:


1-    اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
2-    کپي صفحه اول شناسنامه بيمه شده
3-    گزارش حادثه (انتظامي – محلي)
4-    راديوگرافي از عضو صدمه ديده
5-    گزارش پزشک معالج مبني بر ميزان صدمه وارده و علت حادثه
6-    در صورت تصادف وسيله نقليه گواهي نامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه

در صورت بروز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه:


1-    اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
2-    کپي صفحه اول شناسنامه بيمه شده
3-    گزارش حادثه (انتظامي – محلي)
4-    ارسال اصل مدارک پرداخت هزينه هاي انجام شده
5-    گزارش پزشک معالج مبني بر علت حادثه
6-    در صورت تصادف وسيله نقليه گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه

* ضمناٌ در پرونده هاي خسارت مربوط به بيمه نامه‌هاي حوادث انفرادي معمولي پرسشنامه پزشکي بيمه شده مورد نياز است

 

.

بازگشت به صفحه قبل