•   
  •   
  •   
  •   

مدارک اوليه در خسارت بيمه هاي آتش سوزي

         

در صورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است :

 

  1- حداكثر ظرف  پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد .

2- حداكثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه ، فهرست اشيا نجات داده شده ، محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.

3- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه ، كليه اقدامات لازم را به عمل آورد .

4-  بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد . مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد .

 5- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد ، حداكثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه را در اختيار بيمه گر قراردهد .

 

 

 

بازگشت به صفحه قبل