•   
  •   
  •   
  •   

خطرات اصلي تحت پوشش
هزينه هاي بيمارستاني و جراحي قابل پرداخت:

 

1- هزينه هاي بيمارستاني ، درماني و جراحي طي دوران بستري در بيمارستان يا مراكز جراحي محدود.

2- هزينه هاي مربوط به ساير پوششهاي اضافي توافق شده در قرارداد با شرايط خصوصي.

3- هزينه آمبولانس و ساير فوريتهاي پزشكي در صورتيكه نهايتاً منجر به بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد.

 

هزينه بيمارستاني و جراحي در موارد زير از شمول تعهد بيمه گر خارج مي باشد:


 

1- اعمال جراحي كه به منظور زيبائي انجام مي گيرد ، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث بيمه شده در طي مدت بيمه باشد.
2- عيوب مادرزادي كه قبل از انعقاد قرارداد بيمه مشخص بوده و بيمه گذار از آن مطلع شده باشد.
3- سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك.
4- ترك اعتياد.
5- خودكشي ، قتل و جنايت.
6- حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله و آتشفشان مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
7- جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.
8- فعل و انفعالات هسته اي .
9- اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج.
10- بيماري رواني يا سايكوتيك : منظور از بيماري هاي سايكوتيك آن دسته از بيماري هاي است كه بيمار نسبت به بيماري خويش بينش نداشته باشد.
11- دندانپزشكي مگر جراحي فك به علت وقوع حادثه تحت پوشش.
12- زايمان براي فرزند چهارم و بيشتر
13- وسايل كمك توانبخشي از قبيل جوراب واريس ، لنز و سمعك ، شكم بند و لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه داروئي ندارد.