•   
  •   
  •   
  •   

خطرات اضافي مورد پوشش

بيمه گذار با پرداخت حق بيمه اضافي مي تواند پوششهاي اضافي ديگري علاوه بر مورد مذكور در بالا را نيز تهيه كند پوشش اضافي ديگر افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مغز و اعصاب ، قلب ، پيوند كليه و مغز استخوان   مي باشد كه حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد ساليانه اوليه امكان پذير است . پوشش اضافي ديگر افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مغز و اعصاب ، قلب ، پيوند كليه و مغز استخوان مي باشد كه حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد ساليانه اوليه امكان پذير است .

ضمناً بيمه گذار مي تواند تحت عنوان هزينه هاي پارا كلينيكي براي موارد زير پوششهاي اضافي اخذ نمايد .

 

الف - جبران هزينه هاي  سونوگرافي  ،‌ماموگرافي ،‌راديوتراپي ، انواع اسكن ، انواع سي تي اسكن ، انواع آندوسكوپي ، ام آر آي  ،‌اكو كار ديوگرافي

ب -  جبران هزينه هاي مربوط به تست ورزش ،‌نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژيو گرافي چشم .

ج - هزينه هاي جراحيهاي مجاز سر پايي مانند شكستگي ، گچ گيري ، ختنه ، بخيه ، كرايوتراپي ، اكسيزيون ليپوم ،‌تخليه كيست ، و ليزر درماني

 د- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم.