•   
  •   
  •   
  •   

دريافت خسارت مسئوليت کارفرما

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده هاي خسارت مسئوليت کارفرما

 

فوت    

هزينه پزشكي

1.       فتوکپي برابر اصل شناسنامه متوفي

2.       قرارداد کاري بين بيمه شده و کارفرما

3.       اصل صورتحساب هزينه پزشکي

4.       اصل گزارش کارشناس وزارت کار

5.       اصل گزارش نيروي انتظامي

6.    کپي پروانه ساختماني ( براي موارد ساختماني)

7.       اصل گواهي فوت

8.       اصل گواهي انحصار وراثت

9.       اصل نظريه پزشک قانوني

10.   اصل قيم نامه

11.   فتوکپي برابر اصل شناسنامه وراث

  1. فتوکپي شناسنامه بيمه شده
  2. قرارداد کاري بين بيمه شده و کارفرما
  3. اصل صورتحساب هزينه پزشکي

   (تاييد شده در مراکز درماني معتبر)[1]

  1. اصل گزارش کارشناس ايمني مبني بر اعلام چگونگي وقوع حادٍثه
  2. اصل يا کپي برابر اصل پرونده پزشکي
  3. کپي پروانه ساختماني ( براي موارد ساختماني)

 

 

 

 

نقص عضو

خسارت مالي (ساختماني)

1.       کليه مدارک درخواستي هزينه پزشکي

2.    گواهي پايان دوره درمان از پزشک معالج با تعيين ميزان درصد عوارض دائمي

3.       نظريه پزشک قانوني

4.    راي دادگاه يا در صورت اخذ کلوز بدون راي دادگاه گزارش بازرس کار يا کارشناس رسمي دادگستري

5.       مدارک پزشکي پس از پايان دوره درمان

1.       کپي پروانه ساختماني

2.       کپي سند مالکيت زيانديده

 

 [1]     هريک از نسخ  صورتحساب هاي بيمارستاني مي بايست داراي تاريخ ، نام مصدوم و دليل اخذ مبلغ باشد.

بازگشت به صفحه قبل