•   
  •   
  •   
  •   

مدارك مورد نياز خسارت عمر و حوادث گروهي ‏

مدارك مورد نياز خسارت عمر و حوادث گروهي

با تشکر از انتخاب بيمه پارسيان به عنوان بيمه‌گر خود، خواهشمند است در صورت بروز حادثه و يا خسارت فوت مدارک ذيل را با توجه به نوع خسارت وارده جهت تسريع در تشکيل پرونده و پرداخت خسارت به اين شرکت ارسال فرماييد.بديهي است ارسال مدارک بصورت ناقص جز طولاني شدن پروسه صدور چک وايجاد مشکلات فراوان براي هردوشرکت فايده ديگري ندارد.


در صورت فوت بيمه شده:


1-     جواز دفن (اصل وياکپي برابراصل دادگستري)

2-     گواهي فوت(اصل وياکپي برابراصل دادگستري) 

3-     خلاصه  رونوشت وفات(اصل وياکپي برابراصل دادگستري) 

4-     شناسنامه باطل شده متوفي ووراث قانوني تمامي صفحات  

5-     در صورت فوت ناشي از بيماري در بيمه عمر علت فوت و مدارک پزشکي(درصورتي که بيمار از معرفي نامه استفاده کرده ويا پرونده در بيمه ديگري در جريان مي باشد ذکر شود.) 

6-     در صورت فوت دراثرتصادف اتومبيل : 

الف- گزارش نيروي انتظامي

ب- گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله (حادثه رانندگي)

7-     تصوير شناسنامه ذينفع هاي تعيين شده از سوي بيمه شده

8- در صورتيکه ذينفع قرارداد وراث قانوني باشد ارسال برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوکپي شناسنامه وراث

8-     فيشهاي حقوقي دو ماه آخر اشتغال بيمه شده

9-    آخرين حکم کارگزيني بيمه شده


در صورت بروز نقص عضو ناشي از حادثه:


1-     شرح وقوع حادثه

2-     راديوگرافي از عضو صدمه ديده

3-     گزارش پزشک معالج مبني بر ختم معالجات و عوارض باقيمانده دائم

4-     در صورت تصادف وسيله نقليه گواهي نامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه

5-     فيشهاي  حقوقي دو ماه آخر اشتغال بيمه شده

6-    آخرين حکم کارگزيني بيمه شده.

در صورت بروز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه

1-        گزارش حادثه

2-        ارسال اصل مدارک پرداخت هزينه هاي انجام شده

3-        گزارش پزشک معالج مبني بر علت حادثه

4-        در صورت تصادف وسيله نقليه گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه

5-        کپي شناسنامه بيمه شده


*يادآوري مي نمايد درمورد قراردادهاي گروهي ارسال آخرين حکم کارگزيني و فيش حقوقي بيمه الزامي مي باشد. درضمن کليه مدارک ارسالي توسط مراجع رسمي برابر اصل گردد.