•   
  •   
  •   
  •   

ماموريت شركت
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو مشاوري امين و حرفه اي در شناسايي و مديريت ريسک و ارائه دهنده مناسب ترين خدمات بيمه اي به گروه صنعتي ايران خودرو و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد و خود را نسبت به ايجاد ارزش پايدار و فراگير نمودن آرامش خاطر ذينفعان متعهد مي داند.
چشم انداز شركت

ما به عنوان بزرگترين شركت خدمات بيمه اي کشور در رشته هاي متنوع بيمه اي ، پيشتاز در تحقق آرمان عرضه خدمات بيمه الکترونيکي مي باشيم .شركت به پشتوانه دانش تخصصي و کارکنان با انگيزه ، زنجيره اي از شراکت هاي تجاري و شبکه فروش را جهت برآورده سازي حداکثري انتظارات گروه صنعتي ايران خودرو ، تثبيت موقعيت در گروه و تحقق فروش سه ساله يک ميليون و دويست هزار بيمه نامه اي در سطح برون گروهي مورد بهره برداري قرار مي دهد.

 

بازگشت به صفحه قبل