•   
  •   
  •   
  •   

طرح عيد تا عيد بيمه پارسيان
نظر به استقبال هموطنان از طرح ميلاد تا ميلاد، شرکت بيمه پارسيان طرح عيد تا عيد را براي خريداران بيمه نامه بين اعياد قربان و غدير ابلاغ نموده است.
1391/7/29