•   
  •   
  •   
  •   

ضرورت دريافت الحاقيه بيمه بدنه خودرو
با توجه به افزايش ارزش خودرو، بيمه گذاران محترم بيمه نامه بدنه اتومبيل شرکت خدمات بيمه ايران خودرو مي توانند با خريد الحاقيه، ارزش خودرو خود را در بيمه نامه افزايش دهند.

با توجه به افزايش ارزش خودرو در ماههاي گذشته، بيمه گذاران محترم بيمه نامه بدنه اتومبيل شرکت خدمات بيمه ايران خودرو مي توانند براي دريافت الحاقيه افزايش سرمايه به شعبه صادر کننده بيمه نامه مراجعه نمايند و با خريد الحاقيه ارزش خودرو خود را در بيمه نامه افزايش دهند.

در صورت عدم مراجعه بيمه گذاران براي دريافت الحاقيه، هنگام بروز حادثه پرداخت خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به ارزش بازار در روز حادثه (اعمال ماده 10 قانون بيمه) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1391/8/21