•   
  •   
  •   
  •   

26/5 درصد سود مشارکت بيمه هاي عمر در سال 90
سود قطعي پايان سال مالي 1390 بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان محاسبه و در قالب سود مشارکت در منافع به اندوخته بيمه نامه اضافه گرديد.

1391/10/4