•   
  •   
  •   
  •   

دريافت تنديس نوآوري از جشنواره کسب و کار بيمه
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو به عنوان برگزيده نوآوري در پنجمين کنفرانس و جشنواره کسب و کار بيمه معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت در پنجمين کنفرانس و جشنواره کسب و کار بيمه که با عنوان تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري 5 و 6 بهمن در دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد شرکت خدمات بيمه ايران خودرو به عنوان برگزيده جشنواره معرفي شد و از مديرعامل محترم شرکت تقدير شد.

گفتني است معاون فني شرکت به نمايندگي از مديرعامل شرکت تنديس و لوح تقدير اين عنوان را دريافت کرد.

1391/11/7