•   
  •   
  •   
  •   

ابلاغ حق بيمه شخص ثالث سال جديد / ضرورت دريافت الحاقيه افزايش تعهدات
در پي افزايش 31 درصدي ديه سال ۱۳۹۳ از سوي قوه قضاييه، بيمه مركزي جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمه شخص ثالث خودروها را با حداكثر ۲۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ نمود.

شايان ذکر با توجه به آغاز ماه رجب از 11 ارديبهشت دريافت الحاقيه افزايش تعهدات تا قبل از اين ماه حرام ضروري است.

در پي افزايش31

درصدي ديه سال ۱۳۹۳ از سوي قوه قضاييه، بيمه مركزي جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمه شخص ثالث خودروها را با حداكثر ۲۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ نمود  .

 

شايان ذكر است حق بيمه در مقايسه با افزايش ديه، حدود ۸ درصد كمتر افزايش داده شده و اين كاهش به عنوان تخفيف داوطلبانه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياست هاي دولت تدبير و اميد و حمايت از بيمه گذاران در نظر گرفته شده است  .

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از هموطنان عزيز تقاضا کرده است براي تكميل پوشش هاي بيمه اي خود متناسب با ديه جديد به شركت هاي بيمه طرف قرارداد مراجعه نمايند.

شايان ذکر با   توجه به آغاز ماه رجب از 11 ارديبهشت دريافت الحاقيه افزايش تعهدات تا قبل از اين ماه حرام ضروري است.

 مشتريان شرکت خدمات بيمه ايران خودرو مي توانند با مراجعه به شعب صادر کننده بيمه نامه شخص ثالث در سراسر کشور يا تماس با تلفن 83260 (منحصراً مشتريان تهراني) نسبت به دريافت الحاقيه افزايش تعهدات اقدام نمايند.

 

1393/2/2