•   
  •   
  •   
  •   

نيروي حقوقي

دکتر مرتضي بهشتي

مدير حقوقي و امور قراردادها 

42963215

      09123455234

 

 


 

 مجيد حسن زاده

کارشناس حقوقي و امور قراردادها

 

 

42963231

 09123972527

  


 

 

ويدا نوروزي 

وکيل

 

  42963218

  

 

 


فاطمه کريمي

 

کارمند حقوقي و امورقراردادها 

 

 42963222

 

بازگشت به صفحه قبل