•   
  •   
  •   
  •   

بيمه عمر ساده زماني

موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي شخص بيمه شده يا  آميخته اي از اين دو است.

بي اعتباريهاي زندگي آدمي چنان است که انسان نمي تواند پيش بيني کند که زندگي اش چگونه خاتمه خواهد يافت ، به همين دليل هر انسان محتاط ، متفکر و دور انديش تمايل دارد امکاناتي را براي افراد وابسته به خود به منظور ايجاد تامين و آرامش خاطر فراهم نمايد. امروزه منطقي ترين ،آسانترين و ارزانترين روش به منظور تامين اين امکانات ، استفاده از خدمات انواع مختلف بيمه هاي عمر مي باشد. بيمه هاي عمر علاوه بر اينکه از بناي اقتصادي در زندگي انسانها حراست مي کند ،نقش مهم و سازنده اي را نيز در پس انداز درآمد روزمره افراد خواهد داشت.
موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت و يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است . بيمه عمر يکي از رشته هاي بسيار مهم بيمه هاي اشخاص مي باشدو از نظر حقوقي بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده يا زنده ماندن او در زمان معيني ، سرمايه مورد تعهد به بازماندگان بپردازد. بيمه عمر نوعي عمليات بيمه هاي است که تعهد مربوط به آن تابع طول عمر انسان است. هدف انواع مختلف بيمه هاي عمر رويارويي با پيامد خطر فوت يا آثار ناگوار اقتصادي و مالي است که تعادل زندگي فرد و خانواده را تهديد مي کند.