•   
  •   
  •   
  •   

بيمه حوادث

حادثه عبارت از واقعه ناگهاني شديد است كه مستقيما بر اثر يك نيروي خارجي و بدون اراده بيمه شده سبب جراحت يا آسيب بدني (به تشخيص پزشک )شود. بيمه حوادث در گروه بيمه هاي اشخاص قرار دارد . موضوع بيمه حوادث تأمين سرمايه بيمه در صورت فوت ، نقص عضو و از كار افتادگي دايم (‌كلي يا جزئي )‌ شخص بيمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از كارافتادگي موقت بر اثر حادثه و جبران هزينه پزشكي و درمان در صورت جرح و صدمه ناشي از حوادث است . بنابراين در بيمه حوادث چهار ريسك مي تواند مورد تأمين قرار گيرد كه دو ريسك آن (‌فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم )‌ريسك اصلي بيمه نامه و دو ريسك ديگر ( جرح و از كار افتادگي موقت )‌ريسكهاي تبعي يا فرعي به شمار مي روند. در بيمه حوادث سرمايه بيمه مربوط به فوت و نقص عضو يا از كار افتادگي دائم به طور مقطوع تعيين مي شود و در صورت تحقق خطر يا وقوع حادثه مشمول بيمه ،‌سرمايه مذكور قابل پرداخت است.

ادامه مطلب ...

بيمه درمان مسافرتي خارج از کشور

اين نوع از بيمه نامه هموطناني که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش قرار مي دهند و اعتبار آن در خارج از کشور مي باشد و خدمات موضوع بيمه نامه با توجه به کشور مقصد و شرايط عمومي توسط شرکت بين المللي امداد رسان مفري ارائه مي گردد.

ادامه مطلب ...

بيمه گروهي مازاد درمان

تامين و حفظ سلامت آحاد جامعه همواره يكي از هدف هاي مهم دولت جمهوري اسلامي ايران و مورد توجه مقامات و مسئولان كشور بوده است.بيمه درمان شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد و بصورت گروهي عرضه مي شود در بيمه گروهي درمان تكميلي ،‌پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود .

ادامه مطلب ...