•   
  •   
  •   
  •   

نام بيمارستان: اصفهان
تخصص: خانواده
نشاني: سه راه حکيم نظامي -شهداي صفه-پايين تر از بيمارستان الزهرا
تلفن: 2-6259991-0311
فکس: