•   
  •   
  •   
  •   

نام بيمارستان: اروميه
تخصص: آذربايجان
نشاني: خ بهشتي بالاتر از دانشگاه آزاد
تلفن: 3463300-0441
فکس: