•   
  •   
  •   
  •   

نام بيمارستان: اصفهان
تخصص: سپاهان ( حذف شده )
نشاني: خ مير
تلفن: 6-6613082-0311
فکس: