•   
  •   
  •   
  •   

نام بيمارستان: آمل
تخصص: امام رضا (ع)
نشاني: آمل-خيابان امام رضا
تلفن: 3-3274011-0121
فکس: