•   
  •   
  •   
  •   

نام بيمارستان: اسكو
تخصص: مراکز بهداشت و درمان اسکو
نشاني: اسكو- شهرك وليعصر- فلكه دوم- شبكه بهداشت و درمان اسكو
تلفن: 3220829- 0412
فکس: