•   
  •   
  •   
  •   

نام بيمارستان: اصفهان
تخصص: بهارستان
نشاني: اصفهان- دروازه شيراز- سه راه حکيم نظامي-نرسيده به بيمارستان الزهرا
تلفن: 6259196-0311
فکس: