•   
  •   
  •   
  •   

بيمه مسئوليت و طرح هاي خاص

1)بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان


كاركنان در حين انجام كار در معرض خطر يا خطراتي قرار مي‌گيرند كه اجتناب ناپذير است. در ماده ص91 قانون كار آمده است كه "كليه كارفرمايان و مسئولان واحدهاي موضوع قانون كار، مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق‌الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند." بر اساس اين ماده، در صورت وقوع حادثه‌اي كه منجر به جراحت، نقص عضو و يا فوت كاركنان (اعم از استخدامي، قراردادي، روزمزد و...) شود، در بسياري از موارد كارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت پرداخت ديه خواهد بود. بيمه‌نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان به عنوان جانشين از طرف كارفرما جبران هزينه‌هاي پزشکي، غرامت فوت و نقص عضو و مطالبات سازمان تامين اجتماعي از كارفرما را بر عهده مي‌گيرد.

پوششهاي تکميلي در بيمه هاي مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان عبارتند از:

1: ديه دوم

2: محل اقامت و ماموريت هاي خارج از کارگاه کارکنان

3: اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، نمازخانه و ...

4: اياب و ذهاب کارکنان ( با وسايل معين)

5: حوادث وسايل نقليه موتوري جهت کارکنان

6 : مسئوليت پيمانکاران فرعي

7: مسئوليت مهندسين طراح، محاسب، ناظر و مشاور در قبال کارکنان

8: پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بدون راي دادگاه

9: جبران هزينه هاي پزشکي کارکنان بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت

10: مطالبات تبصره يک ماده 66 قانون تامين اجتماعي

11: حوادث شخص بيمه گذار (کارفرما)

12: صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث در محدوده تحت پوشش بيمه نامه

13: مابه التفاوت افزايش ديات

14: پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان

15: حوادث غير مرتبط با فعاليت اصلي بيمه شده

16: افزايش 20% تعداد کارکنان ( ويژه بيمه نامه هاي بي نام)

17: اهمال غير عمدي توسط کارکنان

18: مسئوليت در قبال شخص ناظر ، مشاور و پيمانکار

19: حذف فرانشيز

 

2)بيمه مسئوليت کارفرما يا پيمانکاران و يا سازندگان ساختمان در قبال کارکنان و اشخاص ثالث:


 

اين بيمه نامه خسارت جاني شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشکي وارد به کارکنان شاغل بيمه گذار در حين انجام فعاليت ساختمان سازي در محدوده مکاني تحت پوشش بيمه نامه پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت مي نمايد.

اين بيمه نامه بصورت بي نام صادر مي شود و امکان اخذ پوششهاي تکميلي من جمله پرداخت خسارت بدون راي دادگاه نيز ميسر مي باشند ساير پوششها مشابه بيمه کارفرما در قبال کارکنان مي باشد.همچنين خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث،همسايگان و افراد عبوري نيز مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار گيرد.

 

3)بيمه مسئوليت مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان در قبال اشخاص ثالث


 

در اين بيمه‌نامه خسارت جاني و مالي وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه‌اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر در رشته عمران، تاسيسات و گاز که داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي باشند، در حيطه فعاليت ساختمان‌سازي جبران مي‌گردد.

 

4)بيمه پول در صندوق و گردش


 

در اين بيمه نامه وجوه در صندوق و يا در گردش اعم از پول يا چک پول اشخاص حقوقي تحت پوشش خسارت قرار مي گيرد. 

در بيمه پول در گردش بيمه گر متعهد جبران خسارت ناشي از خطرهاي آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و سرقت ( اعم از مسلحانه و يا غير مسلحانه و توام با جبر و عنف)  که در حين نقل و انتقال پول اتفاق مي افتد مي باشد.

در بيمه پول در صندوق بيمه گر متعهد جبران خسارات ناشي از سرقت با شکستن حرزيا اقدام به سرقت با شکستن حرز پول موجود در گاوصندوق مي باشد. 

 

5)  بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و پيراپزشكان


 

اين بيمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو بيماران تحت معالجه، مداوا، مراقبت و ساير اعمال پزشکي و پيراپزشکي ناشي از مسئوليت پزشک يا پيراپزشک را جبران مي‌نمايد. اين بيمه‌نامه به دو صورت انفرادي و گروهي صادر مي‌گردد.

 

6)بيمه مسئوليت مسئول فني بيمارستان، درمانگاه يا کلينيك، داروخانه


 

اين بيمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو وارد به بيماران را كه ناشي از تقصير يا سهل‌انگاري مسئول فني (در چهارچوب وظايف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بيمارستان) مي‌باشد، جبران مي‌نمايد. ادعاهاي حقوقي عليه مراکز درماني به علل عدم کارايي، فقدان و يا نقص در امکانات پزشکي، تجهيزات فني، تاسيساتي، تغذيه نادرست در مدت مداوا، جراحي و دوران بستري بيمار که منجر به خسارات بدني بيماران گردد، تحت پوشش اين بيمه‌نامه خواهد بود.

 

7)  بيمه مسئوليت دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان


 

در اين بيمه‌نامه جبران خسارت‌هاي جاني وارد به سرنشينان آسانسور تحت پوشش مي‌باشد منوط به اينکه مسئوليت بيمه‌گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکت‌هاي نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نيز مي‌توانند اين بيمه‌نامه را درخواست نمايند، مشروط بر اينکه با يک شرکت ذيصلاح داراي قرارداد سرويس و نگهداري باشند.

 

8)  بيمه مسئوليت حرفه‌اي  مديران واحدهاي اقامتي در قبال مهمانان


 

اين بيمه‌نامه خسارات جاني و مالي وارد به مسافران و ميهمانان هتل يا واحد اقامتي ناشي از مسئوليت مدير هتل يا واحد اقامتي را جبران خواهد كرد.

 

9)  بيمه مسئوليت مديران مجموعه‌هاي ورزشي در قبال ورزشکاران و تماشاگران


 

اين بيمه‌نامه خسارات جاني وارد به مراجعه‌کنندگان (ورزشکاران و افراد همراه) در محدوده مجموعه ورزشي ناشي از مسئوليت بيمه‌گذار را جبران مي‌نمايد. خسارات وارد به تماشاگران نيز مي‌تواند تحت پوشش اين بيمه‌نامه قرار گيرد. شايان ذكر است خساراتي كه مسئوليت آن بر اساس قانون بر عهده بيمه‌گذار نباشد، تحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست.

 

10)بيمه مسئوليت مديران و منجيان استخردر قبال شناگران


 

در اين بيمه‌نامه خسارات جاني وارد به شناگران که ناشي از مسئوليت مدير استخر يا منجيان غريق باشد جبران مي‌گردد. مدير استخر مي‌تواند جبران خسارات جاني وارد به منجيان غريق را نيز از بيمه‌گر درخواست نمايد.

 

11) بيمه مسئوليت  مديران و مربيان مهدهاي كودک


 

در صورت وقوع حادثه براي کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشي از مسئوليت مدير مهدکودک و يا مربيان باشد، خسارت وارده، از طريق اين بيمه‌نامه جبران خواهد شد.

 

12) بيمه مسئوليت  مديران اردو و تورهاي گردشگري


 

چنانچه براي افراد شركت‌كننده در تورهاي سياحتي و زيارتي، حادثه‌اي رخ دهد و اين حادثه ناشي از تقصير يا سهل‌انگاري مدير يا مسئول تور باشد، اين بيمه‌نامه خسارات جاني وارد به زيانديده را جبران مي‌نمايد.

 

13)بيمه مسئوليت  مديران شهربازي در قبال مراجعه کنندگان


 

اين بيمه‌نامه خسارات جاني وارد به استفاده‌كنندگان از امكانات شهربازي يا اماكن تفريحي را که ناشي از مسئوليت مدير مجموعه باشد، را جبران مي‌نمايد.

 

14)بيمه مسئوليت توليد کنندگان و فروشندگان در قبال مصرف کنندگان و اشخاص ثالث


 

15)بيمه مسئوليت شرکت هاي نصب  تابلوهاي تبليغاتي (بيلبورد)


 

با اين بيمه‌نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب، نگهداري و يا مالکيت انواع تابلو، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار، جبران خواهد شد.

 

16)بيمه مسئوليت دارندگان ماشين آلات راهسازي،کشاورزي و ساختماني


 

دارندگان ماشين‌آلات راهسازي، ساختماني و صنعتي که بر اساس قانون بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري، امکان صدور بيمه‌نامه ثالث اتومبيل براي آنها وجود ندارد، مي‌توانند خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث که ناشي از مسئوليت آنها باشد را با اين بيمه‌نامه جبران نمايند.

 

17)  بيمه مسئوليت مديران مراکز آموزشي


 

از طريق اين بيمه‌نامه خسارت جاني وارد به دانشجويان، دانش‌پذيران و ساير افرادي که تحت هر عنواني در موسسه ثبت‌نام نموده باشند، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار، جبران خواهد شد.

 

18) بيمه مسئوليت مديران تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو


 

خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص مراجعه‌کننده به تعميرگاه و خودروهاي آنها در زمان تعمير که ناشي از آتش‌سوزي، انفجار، سرقت، شکست شيشه، سقوط از وسايل بالابرنده و يا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار، توسط اين بيمه‌نامه قابل جبران خواهد بود.

 

19)بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل


 

اين بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار در قبال ارسال کنندگان و يا صاحبان کالا به استناد بارنامه هاي صادره که ناشي از تحقق خطرات بيمه شده در قرارداد بوده و بيمه گذار بعنوان متصدي حمل و نقل مسئول جبران شناخته شود را تحت پوشش قرار مي دهد.

 

20)بيمه مسئوليت اسب

 

اين بيمه نامه تلف يا نقص عضو ناشي از حادثه و يا حادثه در حين حمل اسب هاي مورد بيمه  را تحت پوشش قرار مي دهد.

  

 

  بازگشت به صفحه قبل