•   
  •   
  •   
  •   

بيمه شخص ثالث

بيمه شخص ثالث از بيمه هاي اتومبيل محسوب مي گردد که بنا بر قانون مصوب 26/09/1347 که بعدها در سال 1387 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت به منظور هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان ، در کشوراجباري اعلام شده است .

ادامه مطلب ...

بيمه حوادث راننده

اين پوشش بيمه جزو بيمه هاي اختياري مي باشد و مزيت آن اينست که بخشي از خسارتهاي بدني اعم از فوت ، نقص عضو و بيمارستاني راننده وسيله نقليه مقصر حادثه که شخص ثالث محسوب نمي گردد را جبران مي نمايد. بر اساس قانون جديد بيمه ثالث مصوب سال 1387 تبصره 6 از ماده يک شخص ثالث را اينگونه تعريف مي نمايد :

ادامه مطلب ...