•   
  •   
  •   
  •   

بيمه گروهي مازاد درمان

 تامين و حفظ سلامت آحاد جامعه همواره يكي از هدف هاي مهم دولت جمهوري اسلامي ايران و مورد توجه مقامات و مسئولان كشور بوده است.بيمه درمان شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد و بصورت گروهي عرضه مي شود در بيمه گروهي درمان تكميلي ،‌پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود .
 
 
تأمين هزينه هاي درماني اغلب بصورت تأمين تكميلي خدمات درماني ارائه شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي يا خدمات درماني و يا بصورت تأمين هزينه هاي عمده بيمارستاني و اعمال جراحي است . در اين نوع از بيمه ، بيمه گذار موظف است كه فهرست و مشخصات بيمه شدگان را تهيه كند و در اختيار بيمه گر قرار دهد تا بعنوان پيوست منضم به قرارداد ،‌ملاك ايفاي تعهد هاي طرف قرارداد ، قرار گيرد . اما در عمل گاهي بيمه گران از بيمه گذار مي خواهند كه هر متقاضي بيمه يك فرم پرسشنامه تندرستي تنظيم كند و اطلاعاتي درباره چگونگي وضع تندرستي خود را در اختيار بيمه گر قرار دهد .