امروز:

29 خرداد 1403

بیمه ایران خودرو
پرچم ایران

بیمه بدنه

بیمه بدنه
در اين بيمه نامه خسارت هاي وارده به اتومبيل بيمه شده اعم از خسارت هاي کلي و جزئي و سرقت تحت پوشش قرار دارد . در بيمه بدنه در صورتي که در نتيجه قصور و يا تقصير از خودروي بيمه شده بوده و يا مقصر شناخته شده اي وجود نداشته باشد خسارت پرداخت خواهد شد در غير اين صورت جبران خسارت بر عهده وارد کننده خسارت خواهد بود . به طور معمول بيمه نامه بدنه داراي پوشش سه خطر : حاثه ، آتش سوزي و سرقت کلي مي باشد

حادثه:

عبارتست از برخورد موضوع بيمه (خودرو ) به جسم ثابت و يا متحرک ، برخورد اشيا ديگر به موضوع بيمه ، سقوط ، واژگوني و يا چنانچه اجزا و محمولات وسيله نقليه درحال حرکت به آن خسارت وارد نمايند براي مثال در مورد آخر ، چنانچه خودرو در حال حرکت ، درب موتور باز شده و موجب شکست شيشه و خسارت به ساير نواحي گردد در بيمه نامه بدنه قابل جبران و پرداخت مي باشد .

 

آتش سوزی:

آتش سوزي و هر نوع خسارت ناشي از سوختگي ، صاعقه و انفجار تحت پوشش  در بيمه نامه بدنه مي باشد وليکن چنانچه خسارت وارده به وسايل و دستگاه هاي الکتريکي ناشي از کار و عملکرد آن باشد قابل پرداخت نمي باشد.

سرقت کلی :

چنانچه خودروي بيمه شده سرقت شده و يا پس از سرقت ، کشف شده و معلوم گردد لوازمي از آن به سرقت رفته است و يا در حين سرقت خسارتي به اتومبيل وارد شده باشد در بيمه بدنه قابل جبران مي باشد.

در بيمه نامه بدنه برخي از خطرها  استثنا مي باشد و قابل پرداخت و جبران نمي باشد و تنها بعضي از آنها با  پرداخت حق بيمه اضافي و با عنوان بيمه هاي تکميلي قابل بيمه شدن مي باشد که عبارتند از :

  • شکست شيشه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر
  • سرقت درجاي قطعات و لوازم اتومبيل
  • پوشش هزينه اياب و ذهاب
  • پاشيدن اسيد ، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو
  • پوشش سيل و زلزله و طوفان و تگرگ
  •  پوشش افزايش ارزش وسيله نقليه مورد بيمه به علت نوسان قيمت ها ی